കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റി
Government of Kerala,General Education Department
Kerala State Literacy Mission Autority

പച്ചമലയാളം അടിസ്ഥാന കോഴ്‌സ്

പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോം ( ബാച്ച് 1 - 2024 )
Application form for Pacha Malayalam Basic course( Batch 1- 2024)
പ്രോസ്‌പെക്ടസിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ചു മനസിലാക്കിയതിനുശേഷം വേണം അപേക്ഷാഫോം
പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് . തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് പ്രവേശനത്തിന് അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
Fill the application form after reading the instructions in the prospectus carefully. False details will consider as invalid.

Valid Name in Malayalam is required.
Valid Name in English is required.
Valid Photo is required.

       
Valid Permanent address is required.
Valid Mobile Number is required.
Valid Present address is required.
Valid Name of father/guardian is required.
Valid Nationality is required.
Valid Occupation is required.
Valid State is required.
Valid District is required.
Valid Block is required.
Valid Name of Grama Panchayt/Muncipality/Corporation type is required.
Valid Name of Grama Panchayt/Muncipality/Corporation is required.
Valid Date of Birth is required.
Valid Age is required.
Valid Religion is required.
Valid Caste is required.
Valid Caste is required.
Valid Identification is required.
Valid Identification is required.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
Educational Qualificationsഫീസ് അടച്ചതിന്റെ വിശദാംശം
Details of fee remitted


Account Number : 38444973213, Bank : SBI , Branch : Sasthamangalam

Valid Amount in figures is required.
Valid Amount in words is required.
Valid Chellan No is required.
Valid Date is required.
Valid Bank is required.
Valid Barnch is required.
Valid Name in English is required.
Valid Proof of Date of birth is required.
Valid District is required.


* നിർബന്ധമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവ