കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റി
Government of Kerala,General Education Department
Kerala State Literacy Mission Autority

പച്ചമലയാളം അടിസ്ഥാന കോഴ്‌സ്

പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് പ്രിന്റ് എടുക്കുക ( ബാച്ച് 1 - 2024 )
Download Application Print for Pacha Malayalam Basic course( Batch 1- 2024)

Valid Application Number required.