കേരള സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷൻ അതോറിറ്റി
Government of Kerala,General Education Department
Kerala State Literacy Mission Autority

പച്ചമലയാളം അടിസ്ഥാന കോഴ്‌സ്

ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് ( ബാച്ച് 1 - 2024 )
Online Payment for Pacha Malayalam Basic course( Batch 1- 2024)

Valid Application Number required.